หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


งานเวชปฏิบัติทั่วไปนายแพทย์พิสุทธิ์ ศรีอินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นายแพทย์ภาณุพงศ์ แก้วไชยะ นายแพทย์ปฏิบัติการ
นายแพทย์อุกฤษฐ์ ธาวนพงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์หญิงธนวรรณ มงคลแสงสุรีย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ
แพทย์หญิงภาวินีย์ หาญวิวัฒนกิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่