หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

            วิสัยทัศน์ (vision)
มีระบบบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย สอดคล้องกับชุมชน

            พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบริการให้มีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและบุคลากร
3. จัดบริการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน

            จุดเน้น
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง Sepsis Stroke
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื่องรัง DM HT
3. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในกลุ่มนักท่องเที่ยว
4. พัฒนามาตรฐาน 2P Safety ในประเด็น
     Emergency Response Stroke - Sepsis
     Ambulance and Referral Safety
     Environment and Working Conditions
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่