หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

สถิติ

สถิติที่สำคัญ

1. การเจ็บป่วย

     1.1.1 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2563

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2562

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2561


     1.1.2 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2563

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2562

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2561


     1.2 Refer ตามจุดส่งต่อ

                  Top 10 Refer
1. Stroke
2. Abdominal pain
3. Anaemia
4. Septicaemia
5. UGIB
6. Appendicitis
7. Injury of head
8. Respiratory failure
9. Fracture of the shafts of both ulna and radius: closed
10. Alteration of consciousness


2. ตัวชี้วัดคุณภาพ
     2.1 อัตราตาย

             สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก (Top 10 Cause of Death)

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2563

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2562

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2561


     2.2 อัตราการกลับมารักษาซ้ำ
             2.2.1 Revisit OPD 7 day

1. Myalgia
2. HT
3. Dyspepsia
4. Diarrhoea
5. URI
6. common cold
7. Pneumonia
8. Fever of unknown origin
9. Acute tonsillitis
10. Acute bronchiolitis

             2.2.2 IPD 28 วัน

3. ตัวคุณภาพ
     3.1 CMI

     3.2 อัตราการครองเตียง

             จำนวนเตียงขออนุญาต 60 เตียง ให้บริการจริง 51 เตียง อัตราครองเตียง 86.04%

4. ตัวคุณภาพ
     4.1 QR,CR,NI

5. ประชากรในเขตุอำเภอภูกระดึง

ปิรามิดประชากร เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดเลย อำเภอภูกระดึง ปี 2564


 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่