หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


งานทันตสาธารณสุขนายพีระยุทธ์ เตโชฬาร ทันตแพทย์ชำนาญการ
น.ส.เบญจวรรณ แสงแก้วสันติสุข ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.อาทิพร รัตนพันธ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.คงไคร มีมะจำ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสิรินาถ มนตรี จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.นัฐยา แนวสัตย์ซื่อ จพ.ทันตสาธารณสุข
น.ส.นีรชา ศรีจันทรา จพ.ทันตสาธารณสุข
นางดวงจันทร์ อินทร์ปลัด พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางแสงเดือน บริจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.มาลา แสนยาพิทักษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ดวงเดือน จำปานิล พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่