หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


งานทันตสาธารณสุขนายพีระยุทธ์ เตโชฬาร ทันตแพทย์ชำนาญการ
น.ส.เบญจวรรณ แสงแก้วสันติสุข ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
น.ส.คงไคร มีมะจำ จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางจรูญลักษณ์ มนตรี จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.นัฐยา แนวสัตย์ซื่อ จพ.ทันตสาธารณสุข
น.ส.นีรชา ศรีจันทรา จพ.ทันตสาธารณสุข
นางดวงจันทร์ อินทร์ปลัด ผู้ช่วยทันตแพทย์
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่