หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      กลุ่มการพยาบาลนางนริศรา วิมลอักษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นางดวงนภา พวงจำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายอภิรักษ์ ยายืน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสายพิณ พันสนิท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุจิตตรา จันสาวะดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนิตยา โสภาเปี้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.บารมี ผลทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางกัลยาพร สาริภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอรอุมา พลซา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางรุ่งรัตน์ มุณฑากรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.เขมจิรา นามวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุกัญญา มหาพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางศศิธร ปัญโญวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ดวงใจ ทาแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ปวันรัตน์ ศรีเศียรเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.จันทร์เพ็ญ เครือสังข์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางวรรรณวิสา พลเสนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางวิไลภรณ์ แพงอ่อน จพ.เวชกิจฉุกเฉิน ปฏิบัติงาน
นางสุวิมล อนันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.นาตยา สีการัง พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.กิตติมา ทรัพย์เจริญ พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.สุดารัตน์ ธรรมบุญ จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
น.ส.สกุลทิพย์ สุขสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.ธัญรัตน์ อำไธสงค์ พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.อุมาพร สีทาดี พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.อรอนงค์ แสนแก้ว จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
น.ส.นฤชล พรหมรักษา พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.พรนภา จารุจิต พยาบาลวิชาชีพ
น.ส.จารุวรรณ สอนสมนึก พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานกลุ่มการพยาบาล


นายพลวรรธน์ แสงราชา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ปาริชาติ บุพฤทธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวสุวิภา โยคะวัฒน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายพิทักษ์ ศรีสุนทร พนักงานเปล
นางนรมน ชมชาลี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางชมพูนุช สุดโยธา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายเจริญชัย แสนขันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวอุทุมพร โสมสุพิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.นิสรา สายทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส. มลิวัลย์ กางแม พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายอนุชิต หัสดาลอย พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส. ปทุมทิพย์ ถิ่นถาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.อนิตยา ผอมโพธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ภรภัทร ผอมโพธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส. สายหยก ผอมโพธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่