หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯนายอู่ทอง นามวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
น.ส.ช่อผกา จิระกาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสมพงษ์ วงษ์เวียน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายไพโรจน์ สาริภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางวรีวรรณ์ แก้วธีรโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนงค์นุช เพิ่มพูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจิดาภา ทุมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายธีระศักดิ์ พลซา นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นายนาวีน บุตรคำชิต นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นางสุนันทา สุทธิเสงี่ยม นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวพรนิภา รัตนผูก จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายพิชิต คุณพรรษา จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางนะภา จันดาฝ้าย จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางเสาวลักษณ์ วัตวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่