หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

กิจกรรมโรงพยาบาลภูกระดึง

โรงพยาบาลภูกระดึง รับการตรวจราชการ จากคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2565

นายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึงร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจกทุนผู้ป่วยยากไร้ ปี2563

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลภูกระดึง

กิจกรรมโรงพยาบาลภูกระดึง
นายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึงร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม


นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจกทุนผู้ป่วยยากไร้ ปี2563
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม
นายแพทย์ สสจ.เลย
ตรวจเยี่ยม รพ.ภูกระดึง
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แจกทุนผู้ป่วยยากไร้ ปี2562
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม


โรงพยาบาลภูกระดึง
ทอดผ้าป่าเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ปี 2561
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม
อบรมแผนยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพโดยชุมชน
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม


สอนผู้ป่วยพิการทางสายตา
รุ่น 3
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม


สอนผู้ป่วยพิการทางสายตา
รุ่น 1
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม
ซ้อมแผนอุบัติเหตุ ปี 2559
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม


งานอสม ปี 2559
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม


งานผู้สูงอายุ
สงกรานต์ ปี 2559
>>ดูภาพขนาดใหญ่เพิ่มเติม


 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่