หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


กลุ่มงานเทคนิคบริการนายสิริพงศ์ แก้วธีรโรจน์ เภสัชกรชำนาญการ
น.ส.พิชาธร กุลพรหม เภสัชกรปฏิบัติการ
น.ส.วริษฐา ฉลวยศรี เภสัชกรปฏิบัติการ
น.ส.จุฑาทิพ สิทธิสาร เภสัชกรปฏิบัติการ
นางกรรณิการ์ ไชยสุข จพ. เภสัชกรรมชำนาญงานงาน
น.ส.สุกัญญา อินทร์เพ็ชร จพ. เภสัชกรรมชำนาญงานงาน
น.ส.พรพิมล ใสเกลี้ยม จพ. เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
นางอัจฉรา ตันโชติช่วง พนักงานพิมพ์ 3
นายสุริยนต์ แสงราชา พนักงานประจำห้องยา
นายณรงค์เดช สิทธิมงคล นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายอำพล ผลจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ นนทะโส นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายยงยุทธ เมืองดี พนักงานประจำห้องทดลอง
นายสมพงษ์ ชาติชำนิ จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วกิ่งจันทร์ พนักงานประจำห้องรังสี
นายเอกลักษณ์ เป๋าสูงเนิน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.ศิริขวัญ นามศิริ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่