หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2563

 
            เอกสารประกอนความโปร่งใสขององค์กร ประจำปี พ.ศ. 2563
Download this file ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์.PDF  ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุงวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์.PDF [ ]11811 Kb [ ]13/12/2562
Download this file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2562.PDF  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2562.PDF [ ]5671 Kb [ ]13/12/2562
Download this file บันทึกสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2562.PDF  บันทึกสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2562.PDF [ ]2284 Kb [ ]13/12/2562
Download this file การจัดทำแผนการเงินการคลัง planfin ปี 2563.PDF  การจัดทำแผนการเงินการคลัง planfin ปี 2563.PDF [ ]223 Kb [ ]11/12/2562
Download this file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด ปลด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด ปลด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF [ ]66 Kb [ ]11/12/2562
Download this file ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง.PDF  ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง.PDF [ ]40 Kb [ ]11/12/2562
Download this file ประกาศมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.PDF  ประกาศมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น.PDF [ ]100 Kb [ ]11/12/2562
Download this file ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร.PDF  ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร.PDF [ ]98 Kb [ ]11/12/2562
Download this file แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่าวยงาน.PDF  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่าวยงาน.PDF [ ]114 Kb [ ]11/12/2562
Download this file แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน.PDF  แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน.PDF [ ]179 Kb [ ]11/12/2562
 
            แผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี พ.ศ. 2563
Download this file แผนการจัดซื้อวัสดุ 2563.PDF  แผนการจัดซื้อวัสดุ 2563.PDF [ ]16251 Kb [ ]22/11/2562
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2563.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2563.PDF [ ]15275 Kb [ ]22/11/2562
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อยา 2563.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อยา 2563.PDF [ ]20952 Kb [ ]22/11/2562
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ 2563.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ 2563.PDF [ ]4859 Kb [ ]22/11/2562
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม 2563.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม 2563.PDF [ ]6593 Kb [ ]22/11/2562
Download this file หนังสือขอส่งแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี 2563.PDF  หนังสือขอส่งแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี 2563.PDF [ ]812 Kb [ ]22/11/2562
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่