หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2562

            รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
Download this file ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.PDF  ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.PDF [ ]140 Kb [ ]28/6/2562
Download this file บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.PDF  บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.PDF [ ]40 Kb [ ]28/6/2562
            การประชุมชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูกระดึงชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูกระดึงชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]96 Kb [ ]21/6/2562
Download this file บันทึกข้อความ_รายงานผลการประชุมชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  บันทึกข้อความ_รายงานผลการประชุมชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]28 Kb [ ]21/6/2562
            การประชุมแผนจัดโครงการตามภารกิจหลักตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
Download this file โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.PDF  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.PDF [ ]224 Kb [ ]20/6/2562
Download this file บันทึกข้อความ_สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.PDF  บันทึกข้อความ_สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.PDF [ ]44 Kb [ ]20/6/2562
Download this file รายงานการประชุมแผนจัดโครงการตามภารกิจหลัก 26 มีนาคม 2562.PDF  รายงานการประชุมแผนจัดโครงการตามภารกิจหลัก 26 มีนาคม 2562.PDF [ ]68 Kb [ ]20/6/2562
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่