หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2562

            คุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง
Download this file ขออนุมัติและจัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง โรงพยาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ 2562.PDF  ขออนุมัติและจัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง โรงพยาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ 2562.PDF [ ]28 Kb [ ]29/3/2562
Download this file โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง โรงพยาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ 2562.PDF  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสี่ยง โรงพยาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ 2562.PDF [ ]76 Kb [ ]29/3/2562
            แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ
Download this file แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ คปสอ ภูกระดึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพ คปสอ ภูกระดึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF [ ]28 Kb [ ]25/3/2562
Download this file นโยบายและยุทธศาสต์ของหย่วยงาน.xlsx  นโยบายและยุทธศาสต์ของหย่วยงาน.xlsx [ ]108 Kb [ ]25/3/2562
Download this file แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62.xlsx  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 62.xlsx [ ]108 Kb [ ]25/3/2562
            แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม
Download this file รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2.PDF  รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2.PDF [ ]40 Kb [ ]25/3/2562
Download this file กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน.PDF  กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน.PDF [ ]1152 Kb [ ]25/3/2562
            มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
Download this file มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]44 Kb [ ]25/3/2562
Download this file ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัด.PDF  ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัด.PDF [ ]72 Kb [ ]25/3/2562
Download this file ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตราฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]32 Kb [ ]25/3/2562
Download this file รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน025.PDF  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน025.PDF [ ]32 Kb [ ]25/3/2562
Download this file รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน026.PDF  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน026.PDF [ ]40 Kb [ ]25/3/2562
Download this file รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูกระดึง ครั้งที่_2562.PDF  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูกระดึง ครั้งที่_2562.PDF [ ]108 Kb [ ]25/3/2562
Download this file คู่มือมาตราฐานการเงินและบัญชี.PDF  คู่มือมาตราฐานการเงินและบัญชี.PDF [ ]88 Kb [ ]22/3/2562
            แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
Download this file แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายประจำปี.PDF  แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลตามแผนการใช้จ่ายประจำปี.PDF [ ]192 Kb [ ]25/3/2562
            การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
Download this file แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562.PDF  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562.PDF[ ]32 Kb [ ]22/3/2562
Download this file ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562.PDF  ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562.PDF[ ]3.42 Mb [ ]22/3/2562
Download this file รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562.PDF  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562.PDF[ ]3.42 Mb [ ]22/3/2562
            มาตรการบริการผมการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ
Download this file ประกาศมาตรการบริหารผมการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF  ประกาศมาตรการบริหารผมการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF [ ]36 Kb [ ]22/3/2562
Download this file มาตรการบริหารผมการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF  มาตรการบริหารผมการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF [ ]176 Kb [ ]22/3/2562
Download this file แบบสรุปการประเมิณผลการปฏิบัติราชการ.PDF  แบบสรุปการประเมิณผลการปฏิบัติราชการ.PDF [ ]140 Kb [ ]22/3/2562
Download this file บันทึกขออนุมัตืจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  บันทึกขออนุมัตืจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]36 Kb [ ]22/3/2562
Download this file รายงานการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาลภูกระดึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF  รายงานการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างโรงพยาบาลภูกระดึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF [ ]364 Kb [ ]22/3/2562
            การประเมิณผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
Download this file รายงานผลเกี่ยวกับการประเมิณผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน.PDF  รายงานผลเกี่ยวกับการประเมิณผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน.PDF [ ]44 Kb [ ]22/3/2562
Download this file ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.PDF  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก.PDF [ ]168 Kb [ ]22/3/2562
            เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
Download this file สือสารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.PDF  สือสารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.PDF [ ]44 Kb [ ]22/3/2562
Download this file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.PDF  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน.PDF [ ]36 Kb [ ]22/3/2562
Download this file เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]60 Kb [ ]22/3/2562
            การจัดการเรื่องร้องเรียน
Download this file คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน.PDF  คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน.PDF [ ]20 Kb [ ]22/3/2562
Download this file แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน.PDF  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน.PDF [ ]76 Kb [ ]22/3/2562
Download this file คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.PDF  คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.PDF [ ]244 Kb [ ]22/3/2562
Download this file ขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.PDF  ขั้นตอนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์.PDF [ ]20 Kb [ ]22/3/2562
Download this file แผนผังการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ.PDF  แผนผังการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ.PDF [ ]52 Kb [ ]22/3/2562
Download this file สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส รอบ 6 เดือน.PDF  สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส รอบ 6 เดือน.PDF [ ]28 Kb [ ]22/3/2562
            การป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน
Download this file ประกาศมาตรการ กลไกล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบยและประโยชน์ทับซ้อน ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  ประกาศมาตรการ กลไกล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบยและประโยชน์ทับซ้อน ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]40 Kb [ ]22/3/2562
Download this file มาตรการ กลไกล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบยและประโยชน์ทับซ้อน.PDF  มาตรการ กลไกล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบยและประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]56 Kb [ ]22/3/2562
Download this file ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]60 Kb [ ]22/3/2562
Download this file แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]92 Kb [ ]22/3/2562
Download this file รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไกล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบยและประโยชน์ทับซ้อน ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  รายงานผลตามประกาศมาตรการ กลไกล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบยและประโยชน์ทับซ้อน ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]36 Kb [ ]22/3/2562
            การประชุม การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]256 Kb [ ]22/3/2562
Download this file รายงานผลการประชุมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF  รายงานผลการประชุมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF [ ]36 Kb [ ]22/3/2562
Download this file รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูกระดึง ครั้งที่ 2562.PDF  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลภูกระดึง ครั้งที่ 2562.PDF [ ]220 Kb [ ]22/3/2562
            ผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file รายงานผลการประชุมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.PDF  รายงานผลการประชุมชี้แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.PDF [ ]36 Kb [ ]22/3/2562
Download this file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ.PDF  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ.PDF [ ]180 Kb [ ]22/3/2562
            คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF  การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF [ ]40 Kb [ ]22/3/2562
Download this file บันทึกข้อความคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF  บันทึกข้อความคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF [ ]28 Kb [ ]22/3/2562
Download this file คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลภูกระดึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.PDF [ ]688 Kb [ ]22/3/2562
Download this file บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]56 Kb [ ]22/3/2562
Download this file กฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  กฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]88 Kb [ ]22/3/2562
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่