หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      กลุ่มการพยาบาลนางนริศรา วิมลอักษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นายอภิรักษ์ ยายืน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสายพิณ พันสนิท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุจิตตรา จันสาวะดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางนิตยา โสภาเปี้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.บารมี ผลทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางกัลยาพร สาริภา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางอรอุมา พลซา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางรุ่งรัตน์ มุณฑากรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.เขมจิรา นามวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สุกัญญา มหาพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางศศิธร ปัญโญวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.ดวงใจ ทาแดง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.จันทร์เพ็ญ เครือสังข์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางวรรรณวิสา พลเสนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางวิไลภรณ์ แพงอ่อน จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน ( เวชกิจฉุกเฉิน )
น.ส.ปวันรัตน์ ศรีเศียรเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.สกุลทิพย์ สุขสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.กิตติมา ทรัพย์เจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสุวิมล อนันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
น.ส.นาตยา สีการัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.ธัญรัตน์ อำไธสงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.อุมาพร สีทาดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวหทัยกาญจน์ ครสิงห์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.จารุวรรณ สอนสมนึก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
น.ส.พรนภา จารุจิต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวอลิษา เอื้อฟื้อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายลิขิต โยธี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางเกวลิน มิตรสันเที๊ยะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
น.ส.สุดารัตน์ ธรรมบุญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววนิดา พิมพา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ( เวชกิจฉุกเฉิน )
น.ส.ดวงพร ศรีบุรินทร์ นวก.สาธารสุข
น.ส.สุนิสา ถิ่นระนอง นวก.สาธารสุข

พนักงานกลุ่มการพยาบาล


นายพลวรรธน์ แสงราชา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ปาริชาติ บุพฤทธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวสุวิภา โยคะวัฒน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายพิทักษ์ ศรีสุนทร พนักงานเปล
นางนรมน ชมชาลี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางชมพูนุช สุดโยธา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวอุทุมพร โสมสุพิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.นิสรา สายทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส. มลิวัลย์ กางแม พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส. ปทุมทิพย์ ถิ่นถาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.อนิตยา ผอมโพธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.ภรภัทร ผอมโพธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส. สายหยก ผอมโพธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
น.ส.พนิดา สาโม้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายจักรกฤษ คุณพรรษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่