หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

>>>ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2564

>>>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปั 2566

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


กลุ่มงานเทคนิคบริการนายสิริพงศ์ แก้วธีรโรจน์ เภสัชกรชำนาญการ
น.ส.พิชาธร กุลพรหม เภสัชกรปฏิบัติการ
น.ส.จุฑาทิพ สิทธิสาร เภสัชกรปฏิบัติการ
น.ส.อมรรัตน์ เต็มวงษ์ เภสัชกรชำนาญการ
นางกรรณิการ์ ไชยสุข จพ. เภสัชกรรมชำนาญงานงาน
น.ส.นราวดี เกษมโรจนฐานันท์ จพ. เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
น.ส. เอื้องฟ้า ไพโสภา จพ. เภสัชกรรม
นายวัฒนพงษ์ นาจันทัด เภสัชกร
นางอัจฉรา ตันโชติช่วง พนักงานพิมพ์ 3
นายสุริยนต์ แสงราชา พนักงานประจำห้องยา
นายณรงค์เดช สิทธิมงคล นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายอำพล ผลจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายณัฐวุฒิ นนทะโส นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นายณรงค์ แนวสัตย์ซื่อ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นายสมพงษ์ ชาติชำนิ จพ.รังสีการแพทย์ชำนาญงาน
นายการุณ มนตรี พนักงานประจำห้องรังสี
นายเอกลักษณ์ เป๋าสูงเนิน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส.ศิริขวัญ นามศิริ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
น.ส. พัชรินทร์ คุณธรรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่