หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

>>>ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ปี 2564

>>>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปั 2566

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

ข่าวสาร

            การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2564.pdf [ ]  704 Kb  [ ]  1/9/2564
Download this file บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2564.pdf  บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2564.pdf [ ]  1294 Kb  [ ]  1/9/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2564.pdf [ ]  3504 Kb  [ ]  1/9/2564
Download this file บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564.pdf  บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2564.pdf [ ]  1308 Kb  [ ]  1/9/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2564.pdf [ ]  3508 Kb  [ ]  1/9/2564
Download this file บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม2564.pdf  บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม2564.pdf [ ]  1291 Kb  [ ]  1/9/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุายน2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุายน2564.pdf [ ]  626 Kb  [ ]  9/6/2564
Download this file บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2564.pdf  บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2564.pdf [ ]  2716 Kb  [ ]  9/6/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2564.pdf [ ]  626 Kb  [ ]  9/6/2564
Download this file บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2564.pdf  บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2564.pdf [ ]  2716 Kb  [ ]  9/6/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน2564.pdf [ ]  626 Kb  [ ]  24/5/2564
Download this file บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2564.pdf  บันทึกข้อความสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2564.pdf [ ]  2716 Kb  [ ]  25/5/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2564.pdf [ ]  1005 Kb  [ ]  10/3/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2564.pdf [ ]  2187 Kb  [ ]  10/3/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม2564.pdf [ ]  3055 Kb  [ ]  10/3/2564
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2563.pdf [ ]  507 Kb  [ ]  17/12/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2563.pdf [ ]  1195 Kb  [ ]  8/12/2563
Download this file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563.pdf  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2563.pdf [ ]  1195 Kb  [ ]  30/11/2563
Download this file แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2564.pdf [ ]  1.79 Mb  [ ]  27/10/2563

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่