หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 4 ปี2564

            EB4 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป้นปัจจุบัน
Download this file EB4_1หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาต่ำ(4)).PDF  EB4_1หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาต่ำ(4)).PDF [ ] 9205 Kb [ ]1/9/2564
Download this file EB4_2หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาสูง(4)).PDF  EB4_2หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาสูง(4)).PDF [ ] 9823 Kb [ ]1/9/2564
            EB11_หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
Download this file EB11_1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ.PDF  EB11_1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ.PDF [ ]280 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB11_2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.PDF  EB11_2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.PDF [ ]292 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB11_3รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ.PDF  EB11_3รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ.PDF [ ]1468 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB11_4หลักฐานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียน.PDF  EB11_4หลักฐานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียน.PDF [ ]186 Kb [ ]10/3/2563
            EB18_ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ2564
Download this file EB18_1_1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ6เดือนและ12เดือน.PDF  EB18_1_1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ6เดือนและ12เดือน.PDF [ ]2676 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_1_2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB18_1_2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]486 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_2_2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB18_2_2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]460 Kb [ ]9/3/2563
 
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่