หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 3 ปี2564

            EB2_การดำเนินเกี่ยวกับการร้องเรียน
Download this file EB2_8_รายงานสรุปผลการดำเนินเกี่ยวกับการร้องเรียน.PDF  EB2_8_รายงานสรุปผลการดำเนินเกี่ยวกับการร้องเรียน.PDF [ ]3401 KB [ ]9/6/2564
            EB4 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป้นปัจจุบัน
Download this file EB4_1หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาต่ำ(3)).PDF  EB4_1หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาต่ำ(3)).PDF [ ] 420 Kb [ ]9/6/2564
Download this file EB4_2หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาสูง(3)).PDF  EB4_2หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาสูง(3)).PDF [ ] 782 Kb [ ]9/6/2564
            EB8_ผลการปฏิบัติราชการประจำปี
Download this file EB8_1_บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี.PDF  EB8_1_บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี.PDF [ ]617 Kb [ ]9/6/2564
Download this file EB8_2ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีระดับดีเด่นดีมากไตรมาสที่1.PDF  EB8_2ประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีระดับดีเด่นดีมากไตรมาสที่1.PDF [ ]2361 Kb [ ]9/6/2564
Download this file EB8_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB8_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]506 Kb [ ]9/6/2564
            EB18_ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ2564
Download this file EB18_1_1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ6เดือนและ12เดือน.PDF  EB18_1_1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ6เดือนและ12เดือน.PDF [ ]2676 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_1_2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB18_1_2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]486 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_1_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB18_1_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]489 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_2_1_1แบบฟอร์มที่2รายงานผลการกำกับติดตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนของชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ2564(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564.PDF  EB18_2_1_1แบบฟอร์มที่2รายงานผลการกำกับติดตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนของชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ2564(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564.PDF [ ]579 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_2_1_2แบบฟอร์มที่3แบบติดตามประเมิณผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564.PDF  EB18_2_1_2แบบฟอร์มที่3แบบติดตามประเมิณผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564.PDF [ ]1526 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_2_1_ก_แบบฟอร์มที่2รายงานผลการกำกับติดตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนของชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ2564(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564.PDF  EB18_2_1_ก_แบบฟอร์มที่2รายงานผลการกำกับติดตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนของชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ2564(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564.PDF [ ]735 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_2_1_ข_แบบฟอร์มที่3แบบติดตามประเมิณผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564.PDF  EB18_2_1_ข_แบบฟอร์มที่3แบบติดตามประเมิณผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน(รอบ6เดือนมีนาคม2564และรอบ12เดือนกันยายน2564.PDF [ ]1986 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_2_2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB18_2_2หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]460 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB18_2_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB18_2_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]460 Kb [ ]9/3/2563
 
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่