หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


-->
    

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2564

            EB2_หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป้นปัจจุบัน
Download this file EB2.PDF  EB2.PDF [ ]3276 Kb [ ]10/3/2563
Download this file นโยบายของผูบริการ.PDF  นโยบายของผูบริการ.PDF [ ]182 Kb [ ]10/3/2563
Download this file หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.PDF  หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง.PDF [ ]6634 Kb [ ]10/3/2563
Download this file พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม2562.PDF  พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม2562.PDF [ ]6534 Kb [ ]10/3/2563
Download this file ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2552.PDF  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2552.PDF [ ]14927 Kb [ ]10/3/2563
Download this file ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2560.PDF  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2560.PDF [ ]1251 Kb [ ]10/3/2563
Download this file อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.PDF  อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.PDF [ ]1395 Kb [ ]10/3/2563
Download this file คณะกรรมการจริยธรรม.JPG  คณะกรรมการจริยธรรม.JPG [ ]68 Kb [ ]10/3/2563
Download this file หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการเรียกร้องเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่.PDF  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการเรียกร้องเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่.PDF [ ]55264564 Kb [ ]10/3/2563
Download this file หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการเรียกร้องเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.PDF  หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการเรียกร้องเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.PDF [ ]5264 Kb [ ]10/3/2563
Download this file รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.PDF  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.PDF [ ]568 Kb [ ]10/3/2563
Download this file รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.PDF  รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ.PDF [ ]568 Kb [ ]10/3/2563
Download this file การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมาปี2563.PDF  การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมาปี2563.PDF [ ] 420 Kb [ ]9/12/2563
Link-->แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี2564
Download this file ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี2564ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง.PDF  ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี2564ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง.PDF [ ]1043 Kb [ ]10/3/2563
Download this file ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF [ ]833 Kb [ ]10/3/2563
Link-->แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือนปีงบประมาณ2564
Download this file คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ.PDF  คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ.PDF [ ]22203 Kb [ ]10/3/2563
            EB4 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป้นปัจจุบัน
Download this file EB4(2)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาสูง).PDF  EB4(2)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาสูง).PDF [ ] 782 Kb [ ]24/2/2564
Download this file EB4(1)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาต่ำ).PDF  EB4(1)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาต่ำ).PDF [ ] 420 Kb [ ]24/2/2564
            EB6_ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
Download this file EB6_1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.PDF  EB6_1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.PDF [ ]232 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB6_2นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.PDF  EB6_2นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.PDF [ ]459 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB6_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB6_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]222 Kb [ ]3/3/2564
            EB7_หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
Download this file EB7_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน.PDF  EB7_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน.PDF [ ]171 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB7_2คำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.PDF  EB7_2คำสั่งหรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.PDF [ ]16122 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB7_3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.PDF  EB7_3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.PDF [ ]16122 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB7_4หลักฐานการประชุม.PDF  EB7_4หลักฐานการประชุม.PDF [ ]1509 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB7_5หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนปีงบประมาณ2564.PDF  EB7_5หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนปีงบประมาณ2564.PDF [ ]312 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB7_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB7_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]233 Kb [ ]10/3/2563
            EB8_ผลการปฏิบัติราชการประจำปี
Download this file EB8_1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี.PDF  EB8_1บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี.PDF [ ]263 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB8_2ประการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีระดับดีเด่นดีมากไตรมาสที่1.PDF  EB8_2ประการรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีระดับดีเด่นดีมากไตรมาสที่1.PDF [ ]522 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB8_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB8_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]201 Kb [ ]3/3/2564
            EB9_หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย
Download this file EB9_1บันทึกข้อความข้ออนุมัติดำเนินโครงการ.PDF  EB9_1บันทึกข้อความข้ออนุมัติดำเนินโครงการ.PDF [ ]280 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB9_2โครงการ.PDF  EB9_2โครงการ.PDF [ ]292 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB9_3รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.PDF  EB9_3รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.PDF [ ]1468 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB9_4บันทึกข้อความเสนอเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้.PDF  EB9_4บันทึกข้อความเสนอเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้.PDF [ ]186 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB9_5รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านจริยธรรม.PDF  EB9_5รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านจริยธรรม.PDF [ ]734 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB9_6ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม.PDF  EB9_6ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม.PDF [ ]734 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB9_7แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB9_7แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]236 Kb [ ]10/3/2563
            EB10_ดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน
Download this file EB10_1คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน.PDF  EB10_1คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน.PDF [ ]2818 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB10_2คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต.PDF  EB10_2คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต.PDF [ ]2178 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB10_3บันทึกรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรอบ6เดือนและรอบ12เดือน.PDF  EB10_3บันทึกรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรอบ6เดือนและรอบ12เดือน.PDF [ ]337 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB10_4หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน.PDF  EB10_4หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน.PDF [ ]2091 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB10_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB10_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]195 Kb [ ]3/3/2564
            EB11_หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
Download this file EB11_1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ.PDF  EB11_1บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ.PDF [ ]280 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB11_2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.PDF  EB11_2รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.PDF [ ]292 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB11_3รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ.PDF  EB11_3รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประพฤติมิชอบ.PDF [ ]1468 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB11_4หลักฐานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียน.PDF  EB11_4หลักฐานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีข้อร้องเรียน.PDF [ ]186 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB11_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB11_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]236 Kb [ ]10/3/2563
            EB12_หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผ฿้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน
Download this file EB12_1หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผ฿้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน.PDF  EB12_1หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผ฿้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระกิจของหน่วยงาน.PDF [ ]574 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB12_2บันทึกข้อความโครงการอบรม.PDF  EB12_2บันทึกข้อความโครงการอบรม.PDF [ ]3715 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB12_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB12_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]571 Kb [ ]10/3/2563
            EB13_การป้องกันการรับสินบน
Download this file EB13_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการ.PDF  EB13_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการ.PDF [ ]417 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB13_2คำสั่งประกาศมาตการทุกรูปแบบ.PDF  EB13_2คำสั่งประกาศมาตการทุกรูปแบบ.PDF [ ]2745 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB13_3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.PDF  EB13_3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.PDF [ ]248 Kb [ ]3/3/2564
Download this file  EB13_4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและราบงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกัน.PDF   EB13_4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและราบงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกัน.PDF [ ]261 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB13_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB13_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]225 Kb [ ]3/3/2564
            EB14_การใช้ทรัพย์สินของราชการ
Download this file EB14_1บันทึกข้อความลงนามข้อคำสั่ง.PDF  EB14_1บันทึกข้อความลงนามข้อคำสั่ง.PDF [ ]220 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB14_2แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปยืมใช้ภายในสถานที่และภายนอกสถานที่.PDF  EB14_2แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปยืมใช้ภายในสถานที่และภายนอกสถานที่.PDF [ ]1636 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB14_3แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานรัฐ.PDF  EB14_3แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานรัฐ.PDF [ ]1704 Kb [ ]3/3/2564
Download this file  EB14_4หนังสือแจ้งเวียนแนวทาง.PDF   EB14_4หนังสือแจ้งเวียนแนวทาง.PDF [ ]239 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB14_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB14_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]232 Kb [ ]3/3/2564
            EB15_ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ
Download this file EB15_1บันทึกข้อความลงนามข้อคำสั่ง.PDF  EB15_1บันทึกข้อความลงนามข้อคำสั่ง.PDF [ ]476 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB15_2แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป.PDF  EB15_2แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทคงรูป.PDF [ ]257 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB15_3แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง.PDF  EB15_3แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง.PDF [ ]259 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB15_4หนังสือเวียนการปฏิบัติ.PDF  EB15_4หนังสือเวียนการปฏิบัติ.PDF [ ]247 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB15_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB15_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]242 Kb [ ]3/3/2564
            EB16_เจตจำนงสุจริต
Download this file EB16_1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.PDF  EB16_1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.PDF [ ]201 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB16_2ประกาศเจตจำนงสูงสุดของผู้บริหาร.PDF  EB16_2ประกาศเจตจำนงสูงสุดของผู้บริหาร.PDF [ ]700 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB16_3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารที่มีการดำเนินงานในไตรมาที่2.PDF  EB16_3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารที่มีการดำเนินงานในไตรมาที่2.PDF [ ]1233 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB16_4ภาพถ่ายกิจกรรม๖ตุลาคม63ถึงมีนาคม64.PDF  EB16_4ภาพถ่ายกิจกรรม๖ตุลาคม63ถึงมีนาคม64.PDF [ ]1254 Kb [ ]3/3/2564
Download this file EB16_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB16_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]208 Kb [ ]3/3/2564
            EB17_แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทึจริต
Download this file EB17_1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.PDF  EB17_1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน.PDF [ ]238 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB17_2แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทึจริตปีงบประมาณ2564.PDF  EB17_2แผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทึจริตปีงบประมาณ2564.PDF [ ]1888 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB17_3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน.PDF  EB17_3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน.PDF [ ]1249 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB17_4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB17_4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]257 Kb [ ]10/3/2563
            EB18_การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน EB17
Download this file EB18_1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ6เดือนและ12เดือน.PDF  EB18_1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ6เดือนและ12เดือน.PDF [ ]1672 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB18_2รายงานผลการกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมแบบฟอร์มที่2.PDF  EB18_2รายงานผลการกำกับติดตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมแบบฟอร์มที่2.PDF [ ]1029 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB18_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB18_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]194 Kb [ ]10/3/2563
            EB19_วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file EB19_1หลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  EB19_1หลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]1549 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB19_2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  EB19_2สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]212 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB19_3หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ.PDF  EB19_3หนังสือเสนอผู้บริหารทราบ.PDF [ ]3193 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB19_4รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  EB19_4รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]239 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB19_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF  EB19_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF [ ]193 Kb [ ]9/3/2563
            EB20_ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file EB20_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งสั้งการประกาศ.PDF  EB20_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งสั้งการประกาศ.PDF [ ]480 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB20_2แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  EB20_2แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]6055 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB20_3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.PDF  EB20_3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.PDF [ ]194 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB20_4บันทึกข้อความรับทราบติดตามและรายงานผลดำเนินการ.PDF  EB20_4บันทึกข้อความรับทราบติดตามและรายงานผลดำเนินการ.PDF [ ]195 Kb [ ]9/3/2563
Download this file EB20_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF  EB20_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF [ ]233 Kb [ ]9/3/2563
            EB21_หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file EB21_1หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB21_1หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]2453 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB21_2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน.PDF  EB21_2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน.PDF [ ]3403 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB21_3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB21_3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]590 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB21_4รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน.PDF  EB21_4รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน.PDF [ ]9169 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB21_5ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม.PDF  EB21_5ภาพกิจกรรมที่ระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรม.PDF [ ]1624 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB21_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB21_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]512 Kb [ ]10/3/2563
            EP22_การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด_จิตพอเพียงต้านทุจริต
Download this file EB22_1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.PDF  EB22_1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ.PDF [ ]482 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB22_2โครงการ.PDF  EB22_2โครงการ.PDF [ ]2152 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB22_3รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.PDF  EB22_3รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.PDF [ ]2379 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB22_4บันทึกรายงานเสนอผู้บริหารทราบเกี่ยวกับการอบรม.PDF  EB22_4บันทึกรายงานเสนอผู้บริหารทราบเกี่ยวกับการอบรม.PDF [ ]522 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB22_5รายงานผลการจัดอบรมกิจกรรม.PDF  EB22_5รายงานผลการจัดอบรมกิจกรรม.PDF [ ]591 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB22_6ภาพกิจกรรม.PDF  EB22_6ภาพกิจกรรม.PDF [ ]5005 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB22_7แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB22_7แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]533 Kb [ ]10/3/2563
            EB23_การรวมกลุ่มของบุคลากรในนามชมรมSTRONG
Download this file EB23_1หลักฐานการรวมกลุ่มของชมรมSTRONG.PDF  EB23_1หลักฐานการรวมกลุ่มของชมรมSTRONG.PDF [ ]2708 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB23_2แนงทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมSTRONG.PDF  EB23_2แนงทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมSTRONG.PDF [ ]707 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB23_3รายชื่อสมาชิกชมรมSTRONG.PDF  EB23_3รายชื่อสมาชิกชมรมSTRONG.PDF [ ]4399 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB23_4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรมSTRONG.PDF  EB23_4กิจกรรมการดำเนินงานของชมรมSTRONG.PDF [ ]3565 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB23_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB23_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]523 Kb [ ]10/3/2563
            EB24_การล่วงละเมิดทางเพศ
Download this file EB24_1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ.PDF  EB24_1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ.PDF [ ]280 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB24_2ประกาศเจตนารมณ์.PDF  EB24_2ประกาศเจตนารมณ์.PDF [ ]292 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB24_3คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ.PDF  EB24_3คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ.PDF [ ]1468 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB24_4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันฯ.PDF  EB24_4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันฯ.PDF [ ]186 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB24_5รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันฯ.PDF  EB24_5รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันฯ.PDF [ ]734 Kb [ ]10/3/2563
Download this file EB24_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB24_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]236 Kb [ ]10/3/2563
 
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่