หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 1 ปี2564

 
            EB5_______________
Download this file EB5(1)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB5(1)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ] 1427 Kb [ ]18/12/2563
            EB4 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป้นปัจจุบัน
Download this file EB4(1.1)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB4(1.1)บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ] 371 Kb [ ]18/12/2563
Download this file EB4(1.4)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ.PDF  EB4(1.4)คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ.PDF [ ] 936 Kb [ ]18/12/2563
Download this file EB4(2.1)หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.PDF  EB4(2.1)หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ.PDF [ ] 389 Kb [ ]17/12/2563
Download this file EB4(2.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ.PDF  EB4(2.2)รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ.PDF [ ] 147 Kb [ ]17/12/2563
Download this file EB4(3.1)หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF  EB4(3.1)หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF [ ] 420 Kb [ ]9/12/2563
Download this file EB4(3.2)หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB4(3.2)หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ] 418 Kb [ ]17/12/2563
Download this file EB4(3.3.1)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาต่ำ).PDF  EB4(3.3.1)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาต่ำ).PDF [ ] 420 Kb [ ]9/12/2563
Download this file EB4(3.3.2)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาสูง).PDF  EB4(3.3.2)หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ2564(ราคาสูง).PDF [ ] 782 Kb [ ]9/12/2563
            EB3 สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2563
Download this file บันทึกข้อความสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2563.PDF  บันทึกข้อความสรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ2563.PDF [ ] 420 Kb [ ]9/12/2563
Download this file รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อพัสดุในปีงบประมาณ2563.PDF  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อพัสดุในปีงบประมาณ2563.PDF [ ] 782 Kb [ ]9/12/2563
            EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป้นปัจจุบัน
Download this file บันทึกการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน1.PDF  บันทึกการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน1.PDF [ ] 420 Kb [ ]1/12/2563
Download this file บันทึกการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน2.PDF  บันทึกการปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน2.PDF [ ] 782 Kb [ ]1/12/2563
            EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Download this file EB1_ข้อ1_บันทึกลงนามคำสั่งและปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่่บนเว็บไซต์.PDF  EB1_ข้อ1_บันทึกลงนามคำสั่งและปรากฎขออนุญาตนำเผยแพร่่บนเว็บไซต์.PDF [ ] 358 Kb [ ]30/11/2564
Download this file EB1_ข้อ2_คำสั่งมาตรการกลไกหรือระบบในการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.PDF  EB1_ข้อ2_คำสั่งมาตรการกลไกหรือระบบในการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.PDF [ ] 1043 Kb [ ]30/11/2564
Download this file EB1_ข้อ3_กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB1_ข้อ3_กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ] 1177 Kb [ ]30/11/2564
Download this file EB1_ข้อ4_รายงสนผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค.PDF  EB1_ข้อ4_รายงสนผลการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค.PDF [ ] 259 Kb [ ]30/11/2564
Download this file EB1_ข้อ5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB1_ข้อ5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ] 197 Kb [ ]30/11/2564
            แผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี พ.ศ. 2564
Download this file แผนการจัดซื้อวัสดุ 2564.PDF  แผนการจัดซื้อวัสดุ 2564.PDF [ ]16251 Kb [ ]12/12/2563
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2564.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2564.PDF [ ]15275 Kb [ ]2/12/2563
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อยา 2564.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อยา 2564.PDF [ ]20952 Kb [ ]2/12/2563
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ 2564.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์ 2564.PDF [ ]4859 Kb [ ]2/12/2563
Download this file สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม 2564.PDF  สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภท วัสดุทันตกรรม 2564.PDF [ ]6593 Kb [ ]2/12/2563
Download this file หนังสือขอส่งแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี 2564.PDF  หนังสือขอส่งแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประจำปี 2564.PDF [ ]812 Kb [ ]2/12/2563
            เอกสารประกอนความโปร่งใสขององค์กร ประจำปี พ.ศ. 2564
Download this file รายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน.PDF  รายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน.PDF [ ] 2622 Kb [ ]16/11/2564
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่