หน้าแรก

ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

ข่าวสาร

สถิติ

กิจกรรม

ติดต่อเรา

 

>>>ข้อมูลผู้บริหารโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>โครงสร้างของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึง

>>>นโยบายผู้บริหาร

>>>ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

>>>แผนปฏิบัติราชการ

>>>คำรับรองรายงานผลการปฏิบัติราชการ

>>>พระราชบัญญัติมาตราฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

>>>ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

>>>ข้อบังคับสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

>>>จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)

 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แพทย์

กลุ่มงานการจัดการ

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

    

> งานเวชปฏิบัติทั่วไป

    

> งานทันตสาธารณสุข

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มงานเวชศาสตร์และครอบครัวฯ

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 
 
 
 
 

      


    

เอกสารการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ไตรมาส 2 ปี2563

            EB3_มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้างประกอบด้วย
Download this file 3.3.5_ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563.PDF  EB3_3_5_ชุดเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563.PDF [ ]164 Kb [ ]3/3/2563
            EB4_การกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการ4
Download this file EB4เพิ่มเติมบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการ4ด้วย.PDF  EB4เพิ่มเติมบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการ4ด้วย.PDF [ ]161 Kb [ ]1/6/2563
            EB5_หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
Download this file EB5_1บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF  EB5_1บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF [ ]164 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB5_2โครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF  EB5_2โครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF [ ]1112 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB5_3รายงานการประชุมที่แสดงชื่อผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงความคิดเห็น.PDF  EB5_3รายงานการประชุมที่แสดงชื่อผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงความคิดเห็น.PDF [ ]828 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB5_4ภาพถ่ายการประชุม หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน.PDF  EB5_4ภาพถ่ายการประชุม หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน.PDF [ ]2257 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB5_5หนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.PDF  EB5_5หนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.PDF [ ]160 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB5_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB5_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]196 Kb [ ]3/3/2563
            EB6_ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
Download this file EB6_1บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนโครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF  EB6_1บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนโครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF [ ]174 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB6_2โครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF  EB6_2โครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF [ ]1154 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB6_3รายงานการประชุมที่แสดงชื่อผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงจัดทำแผน.PDF  EB6_3รายงานการประชุมที่แสดงชื่อผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมแสดงจัดทำแผน.PDF [ ]859 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB6_4ภาพถ่ายการประชุม หรือสื่อในรูปแบบอื่นที่มีการระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน.PDF  EB6_4ภาพถ่ายการประชุม หรือสื่อในรูปแบบอื่นที่มีการระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน.PDF [ ]425 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB6_5หนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.PDF  EB6_5หนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.PDF [ ]171 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB6_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB6_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]196 Kb [ ]3/3/2563
            EB7_ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
Download this file EB7_1บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนโครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF  EB7_1บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมการจัดทำแผนโครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF [ ]169 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB7_2โครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF  EB7_2โครงการโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลภูกระดึงอำเภอภูกระดึงปี2563.PDF [ ]1151 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB7_3รายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักที่ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินการตามโครงการ.PDF  EB7_3รายงานผลการดำเนินการตามภารกิจหลักที่ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินการตามโครงการ.PDF [ ]280 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB7_4ภาพถ่ายการประชุมหรือสื่อในรูปแบบอื่นที่มีการระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน.PDF  EB7_4ภาพถ่ายการประชุมหรือสื่อในรูปแบบอื่นที่มีการระบุวันเวลาสถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน.PDF [ ]3942 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB7_5หนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.PDF  EB7_5หนังสือรายงานผู้บริหารทราบหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่.PDF [ ]188 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB7_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF  EB7_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และPrintScreen.PDF [ ]197 Kb [ ]3/3/2563
            EB8_หน่วยงานของท่านมีการกำหนดมาตรการ หลไกล หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Download this file 8_1_บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง_ข้อสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์.PDF  8_1_บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง_ข้อสั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์.PDF [ ]155 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 8_2_คำสั่ง_ข้อสั่งการ ,มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล.PDF  8_2_คำสั่ง_ข้อสั่งการ ,มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล.PDF [ ]1177 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 8_3_กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  8_3_กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]289 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 8_4_รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและอุปสรรค์ในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลปี2563.PDF  8_4_รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและอุปสรรค์ในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลปี2563.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 8_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen.PDF  8_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen.PDF [ ]213 Kb [ ]3/3/2563
            EB9_การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
Download this file EB9(1)เพิ่มเติมการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน.PDF  EB9(1)เพิ่มเติมการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน.PDF [ ]77 Kb [ ]1/6/2563
Download this file EB9(2-5)เพิ่มเติมการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน.PDF  EB9(2-5)เพิ่มเติมการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน.PDF [ ]65 Kb [ ]1/6/2563
            EB10_หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
Download this file 10_1_บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  10_1_บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]138 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 10_2_แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  10_2_แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]4964 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 10_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  10_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]211 Kb [ ]3/3/2563
            EB11_หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
Download this file EB11_1บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา).ศ.2563.PDF  EB11_1บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา).PDF [ ]238 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB11_2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา).PDF  EB11_2รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา).PDF [ ]679 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB11_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB11_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]191 Kb [ ]3/3/2563
            EB12_หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
Download this file EB12_1บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓.PDF  EB12_1บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓.PDF [ ]225 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB12_2ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี.PDF  EB12_2ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี.PDF [ ]697 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB12_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB12_3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
            EB13_หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
Download this file EB13_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB13_1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB13_2คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.PDF  EB13_2คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB13_3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.PDF  EB13_3กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
Download this file  EB13(3)เพิ่มเติมกรอบแนนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิปฏิบัติงานต่ำ.PDF   EB13(3)เพิ่มเติมกรอบแนนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิปฏิบัติงานต่ำ.PDF [ ]9729 Kb [ ]8/6/2563
Download this file EB13_4หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร.PDF  EB13_4หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB13_5หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.PDF  EB13_5หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB13_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF  EB13_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB13(3)เพิ่มเติมกรอบแนนการบริการผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิปฏิบัติงานต่ำ.PDF  EB13(3)เพิ่มเติมกรอบแนนการบริการผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิปฏิบัติงานต่ำ.PDF [ ]74 Kb [ ]1/6/2563
Download this file EB13(4)เพิ่มหลักฐานการประชุมชี้แจงสื่สารทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร.PDF  EB13(4)เพิ่มหลักฐานการประชุมชี้แจงสื่สารทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร.PDF [ ]73 Kb [ ]1/6/2563
            EB14_ประกาศการประเมินผลการปฏิบัตรราชการประจำปี
Download this file EB14(1)บันทึกข้อความลงนามประกาศการประเมินผลการปฏิบัตรราชการประจำปี.PDF  EB14(1)บันทึกข้อความลงนามประกาศการประเมินผลการปฏิบัตรราชการประจำปี.PDF [ ]278 Kb [ ]13/1/2563
Download this file EB14(2)ประกาศการประเมินผลการปฏิบัตรราชการประจำปี.PDF  EB14(2)ประกาศการประเมินผลการปฏิบัตรราชการประจำปี.PDF [ ]1151 Kb [ ]13/1/2563
Download this file EB14(3)ภาพถ่ายประกอบประกาศการประเมินผลการปฏิบัตรราชการประจำปี.PDF  EB14(3)ภาพถ่ายประกอบประกาศการประเมินผลการปฏิบัตรราชการประจำปี.PDF [ ]3294 Kb [ ]13/1/2563
Download this file EB14(4)แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.PDF  EB14(4)แบบฟอร์มการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.PDF [ ]197 Kb [ ]13/1/2563
            EB15_หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริการต่อสาธารณชน
Download this file 15_1_บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์.PDF  15_1_บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์.PDF [ ]205 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 15_2_ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.PDF  15_2_ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด.PDF [ ]404 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 15_3_ภาพถ่ายประกอบ.PDF  15_3_ภาพถ่ายประกอบ.PDF [ ]1422 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 15_4_บันทึกข้อความสื่อสารประกาศเจตจำนงสุจริตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  15_4_บันทึกข้อความสื่อสารประกาศเจตจำนงสุจริตผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]287 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 15_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen และ Print Screen.PDF  15_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen และ Print Screen.PDF [ ]201 Kb [ ]3/3/2563
            EB16_หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
Download this file 16_1_คำสังผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน.PDF  16_1_คำสังผู้รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน.PDF [ ]550 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 16_2_คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน.PDF  16_2_คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน.PDF [ ]2278 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 16_3_คู่มือการบริการจัดการเรื่องร้องเรียน.PDF  16_3_คู่มือการบริการจัดการเรื่องร้องเรียน.PDF [ ]2331 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 16_4_แผนผังการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการและผู้รับริการ.PDF  16_4_แผนผังการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของผู้ให้บริการและผู้รับริการ.PDF [ ]481 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 16_5_6รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส1-2 (รอบ6เดือน).PDF  16_5_6รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนไตรมาส1-2 (รอบ6เดือน).PDF [ ]149 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 16_7_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  16_7_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]190 Kb [ ]3/3/2563
            EB17_หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
Download this file 17_1_ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  17_1_ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]210 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 17_2_ประกาศโรงพยาบาลภูกระดึงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  17_2_ประกาศโรงพยาบาลภูกระดึงนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]200 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 17_3_บันทึกข้อความประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  17_3_บันทึกข้อความประกาศนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]204 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 17_4_รายงานผลการดำเนินงานนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  17_4_รายงานผลการดำเนินงานนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]180 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 17_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  17_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]199 Kb [ ]3/3/2563
            EB18_หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน
Download this file EB18_1บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสียง.PDF  EB18_1บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสียง.PDF [ ]155 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB18_2โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสียงโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  EB18_2โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสียงโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]1005 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB18_3ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม.PDF  EB18_3ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม.PDF [ ]1340 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB18_4บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ.PDF  EB18_4บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ.PDF [ ]165 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB18_5รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสียง.PDF  EB18_5รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและบริหารความเสียง.PDF [ ]268 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB18_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF  EB18_6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF [ ]205 Kb [ ]3/3/2563
            EB19_หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
Download this file EB19_1หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่.PDF  EB19_1หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่.PDF [ ]276 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB19_2หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน.PDF  EB19_2หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน.PDF [ ]1283 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB19_3หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส.PDF  EB19_3หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความโปร่งใส.PDF [ ]4428 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB19_4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF  EB19_4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน.PDF [ ]201 Kb [ ]3/3/2563
            EB20_หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
Download this file EB20_1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  EB20_1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]150 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB20_2สรุปผลรายงานการประชุมฯ.PDF  EB20_2สรุปผลรายงานการประชุมฯ.PDF [ ]1091 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB20_3รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  EB20_3รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]3375 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB20_4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์.PDF  EB20_4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์.PDF [ ]211 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB20_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  EB20_5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]209 Kb [ ]3/3/2563
            EB21_หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
Download this file 21_1_บันทึกข้อความการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  21_1_บันทึกข้อความการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]250 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 21_2_คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  21_2_คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]8493 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 21_3_บันทึกข้อความคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  21_3_บันทึกข้อความคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]166 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 21_4_บันทึกข้อความรายงานการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  21_4_บันทึกข้อความรายงานการดำเนินงานผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]253 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 21_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  21_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]194 Kb [ ]3/3/2563
            EB22_หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
Download this file 22_1_หลักฐานการจัดประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF  22_1_หลักฐานการจัดประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF [ ]491 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 22_2_รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.PDF  22_2_รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม.PDF [ ]257 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 22_3_ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดอบรม.PDF  22_3_ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดอบรม.PDF [ ]714 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 22_4_หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจักอบรม.PDF  22_4_หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจักอบรม.PDF [ ]170 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 22_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  22_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]205 Kb [ ]3/3/2563
Download this file EB22(5)เพิ่มเติมรายงานการประชุมชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  EB22(5)เพิ่มเติมรายงานการประชุมชี้แจงผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]115 Kb [ ]1/6/2563
            EB23_หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
Download this file 23_1_แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  23_1_แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]1598 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 23_2_แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  23_2_แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]602 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 23_3_บันทึกข้อความแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  23_3_บันทึกข้อความแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]236 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 23_4_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  23_4_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]212 Kb [ ]3/3/2563
            EB24_หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน หรือไม่
Download this file 24_1_แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  24_1_แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]248 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 24_1_1_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  24_1_1_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]234 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 24_1_2_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึงไตรมาส2ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  24_1_2_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโรงพยาบาลภูกระดึงไตรมาส2ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]219 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 24_1_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  24_1_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]1591 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 24_2_แผนส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  24_2_แผนส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]277 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 24_2_1_รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  24_2_1_รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]230 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 24_2_2_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF  24_2_2_บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมจริยธรรมโรงพยาบาลภูกระดึงประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563.PDF [ ]189 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 24_2_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  24_2_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]612 Kb [ ]3/3/2563
            EB25_หน่วยงานมีการกำหนดมาตการ กลไกล หรือว่างระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
Download this file 25_1_บันทึกข้อความมาตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  25_1_บันทึกข้อความมาตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]286 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 25_2_ประกาศมาตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  25_2_ประกาศมาตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]2625 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 25_2_1_คู่มือมาตรฐานงานการเงินและบัญชี.PDF  25_2_1_คู่มือมาตรฐานงานการเงินและบัญชี.PDF [ ]502 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 25_3_รายงานการประชุมประกาศมาตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF  25_3_รายงานการประชุมประกาศมาตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.PDF [ ]871 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 25_4_บันทึกข้อความประกาศมาตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.ศ.2563.PDF  25_4_บันทึกข้อความประกาศมาตการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในโรงพยาบาลภูกระดึง.ศ.2563.PDF [ ]183 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 25_5_รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน.PDF  25_5_รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน.PDF [ ]432 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 25_6_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  25_6_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]213 Kb [ ]3/3/2563
            EB26_หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บรอการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
Download this file 26_1_คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการให้บริการผู้ป่วยนอก.PDF  26_1_คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการให้บริการผู้ป่วยนอก.PDF [ ]1418 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 26_2_ภาพถ่ายประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการให้บริการผู้ป่วยนอก.PDF  26_2_ภาพถ่ายประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการให้บริการผู้ป่วยนอก.PDF [ ]3577 Kb [ ]3/3/2563
Download this file 26_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF  26_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.PDF [ ]211 Kb [ ]3/3/2563
 
 

 

  

ลดพุงลดโรค


เมาไม่ขับ


อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่